and
Get Adobe Flash player

 

Projekty Innowacyjne PO KL

1

Priorytet / Działanie

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach / Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

2

Województwo

zachodniopomorskie

3

Instytucja Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

4

Tryb

konkursowy

5

Numer konkursu

1/9.2/IN/11

6

Wartość alokacji na konkurs

12 589 810,00 zł

7

Temat projektu innowacyjnego

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy

8

Typ projektu

projekt innowacyjny testujący

9

Tytuł projektu        

ICT (B)usiness to(2) (E)ducatioan czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy

10

Data podpisania umowy

12 589 810,00 zł

11

Strona www projektu/beneficjenta

www.spnt.pl

12

Beneficjent

 

Szczeciński Park
Naukowo-Technologiczny
Sp. z o.o.

ul. Niemierzyńska 17a

71-441 Szczecin

13

Status prawny instytucji Beneficjenta

Spółka z o. o.

14

Osoba do kontaktu w instytucji Beneficjenta

Katarzyna Wiśniewska

Tel. 91 852 29 16

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15

Okres realizacji projektu

01.08.2012 – 30.11.2015

16

Zakontraktowany budżet projektu

1 116 630,00 zł

17

Zwięzły opis produktu finalnego

Model ICT B2E tj. nowy model kształcenia zawodowego na kierunkach ICT oparty na systemowej i instytucjonalnej współpracy przedsiębiorców i nauczycieli obejmujący internetową platformę wymiany wiedzy o potrzebach i możliwościach zainteresowanych stron w formie: upowszechniania wyników cyklicznych badań nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców, organizacji cyklicznych szkoleń prowadzonych przez przedsiębiorców dla nauczycieli.

18

Grupa docelowa (odbiorcy i użytkownicy) oraz ich liczebność zakładana wg wniosku o dofinansowanie

GRUPA DOCELOWA:

użytkownicy produktu – szkoły zawodowe realizujące kształcenie w woj. zach. pom. w dziedzinie ICT, przedsiębiorcy ICT, instytucje, które zadeklarowały chęć wdrożenia modelu ICT B2E   (wymiary: testowania- 1 szkoła, 5 przedsiębiorców, 1 instytucja, upowszechniania i włączenia-4 szkoły, 28 przedsiębiorców, 7 instytucji; docelowy: 5 szkół, 33 przedsiębiorców, 8 instytucji); odbiorcy produktu – nauczyciele (wymiary: testowania – 5 nauczycieli , upowszechniania i włączenia- 40 naucz. ; w. docelowy: testowanie + upowszechnianie=45 nauczycieli).

Projektem w wymiarze doc. objęte zostanie75% szkół realizujących kształcenie zawodowe na poziomie technik informatyk w woj.zach.pom,75% pracodawców zrzeszonych w klastrze ICT Pomorze Zach. i 25% nauczycieli przedmiotów IT z w/w szkół. W wymiarze test. nad wypracowaniem nowego instrumentu pracować będą nauczyciele z 1 szkoły (5 naucz. przed. zawodowych IT) i 5 pracodawców IT, z którą SPNT współpracuje od roku 2010, w obszarze organizacji praktyk zaw. dla uczniów w firmach z klastra ICT, tak aby na niewielkiej (ok. 20%) próbie ocenić działanie testowanego produktu. Dobór grupy wiąże się z problemami wskazanymi w pkt.3.1.1 w zakresie dostępu do form dokształcania i współpracy z firmami.

EMPOWERMENT- przedstawiciele grup doc. (nauczyciele i pracodawcy) będą uczestnikami cyklicznych badań, współautorami zmodyfikowanych programów kształcenia, pracodawcy będą trenerami na szkoleniach i autorami mat. dydakt. Dobór uczestników tj. nauczycieli i pracodawców odbędzie się poprzez zaproszenie do udziału w projekcie i weryfikację ich wykształcenia ICT i doświadczenia zawodowego (min. 5 lat w IT). We wszystkich fazach realizacji projektu odbiorcy produktu będą cyklicznie (kwartalnie) podsumowywać swoje opinie co do kształtu prod. fin.

19

Partnerzy krajowi

Nie dotyczy

20

Partnerzy zagraniczni

Nie dotyczy

21

Zwięzły opis charakteru i zakresu współpracy ponadnarodowej

Nie dotyczy

22

Zwięzły opis działań upowszechniających i mainstreamingowych

 

PRZEDMIOTEM UPOWSZECHNIANIA będą: opracowane w projekcie wyniki diagnoz potrzeb przedsiębiorców w kontekście przygotowania zawodowego pracowników, opracowane przez przedsiębiorców programy szkoleń nauczycieli i zmodyfikowane programy kształcenia uczniów udostępniane jako dokumenty do pobrania on-line na platformie wymiany wiedzy. MAINSTREAMINGIEM objęty zostanie model ICT B2E jako instrument, który może być wykorzystywany w innych województwach w Polsce przez instytucje współpracujące z firmami ICT lub inne instytucje współpracujące z organizacjami branżowymi oraz edukacyjnymi np. klastrami, stowarzyszeniami, centrami doskonalenia nauczycieli.

Działania upowszechniające:

- Wywiady prasowe i w mediach elektronicznych informujące o zaletach i korzyściach stosowania modelu ICT B2E;

- rekrutacja poprzez media do udziału w szkoleniach min 40 nauczycieli, którzy odbędą dodatkowe kursy z nowych techn. ICT realizowane przez przeszkolonych nauczycieli;

-bezterminowe udostępnienie produktu - szkoleń na platformie e-learningowej.

Włączanie do głównego nurtu polityki:

- spotkania lobbingowe z decydentami: kuratoria oświaty i CDN w całym kraju;

- listy informacyjne do decydentów promujące nauczanie nowych techn. ICT w szk. zaw.IT opracowanych w oparciu o model ICT B2E;

- spotkania z przedst. instytucji deklarujących wdrożenie modelu ICT B2E - wprowadzenie prod. do praktyki, spotkania z użytk. mod.


 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/