and
Get Adobe Flash player

Projekty Innowacyjne PO KL

1

Priorytet / Działanie

VIII/ Działanie 8.1

2

Województwo

zachodniopomorskie

3

Instytucja Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

4

Tryb

konkursowy

5

Numer konkursu

1/8.1.2/IN/11

6

Wartość alokacji na konkurs

9 500 000,00 PLN

7

Temat projektu innowacyjnego

Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki

8

Typ projektu

Projekt innowacyjny testujący

9

Tytuł projektu        

Pl – Model Adaptacyjnego Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX

10

Data podpisania umowy

02.12.2011 r.

11

Strona www projektu/beneficjenta

www.zpsb.szczecin.pl

12

Beneficjent

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

ul. Żołnierska 53

71-210 Szczecin

91-814 94 50

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

13

Status prawny instytucji Beneficjenta

Uczelnia wyższa

14

Osoba do kontaktu w instytucji Beneficjenta

Prof. Grażyna Maniak

Tel. 91 814 94 75

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15

Okres realizacji projektu

02.01.2012 – 31.12.2015

16

Zakontraktowany budżet projektu

3 387 292,00 PLN

17

Zwięzły opis produktu finalnego

Produktem finalnym projektu będzie zbudowanie, upowszechnienie i włączenie modelu addytywnego transferu innowacji i ekspertów, zwany MATRIX, oparty na powiązaniach macierzowych. MATRIX będzie obejmować Platformę Webową oraz zestaw procedur addytywnego transferu innowacji i ekspertów. Platforma Webowa składać się będzie z 3 komponentów: Baza wiedzy, Baza ekspertów i Baza praktyk i staży. W Bazie wiedzy znajda się prace naukowe/badawcze Uczelni i opracowania firm oraz baza prac, nagrodzonych w konkursach naukowych. Cel: otwarcie zasobów, upowszechnienie wyników badań uczelni dla biznesu oraz pokazania nowych idei, pomysłów czy rozwiązań praktykowanych przez przedsiębiorców. Baza ekspertów to baza profili ekspertów dziedzinowych (z Uczelni), z opisem ich kompetencji, co umożliwili firmom zgłaszanie zapotrzebowania na wykonanie ekspertyz/badań naukowych, a ekspertom oferowanie swoich usług. Cel: źródło danych do badań naukowych. Baza praktyk i staży to baza ofert firm, które chcą pozyskać studentów czy pracowników naukowo dydaktycznych na praktyki/staże, oraz baza ofert studentów i pracowników naukowo dydaktycznych, którzy chcą takie praktyki/staże odbyć. Cel: pomoc dla studentów i pracowników naukowo dydaktycznych w nabyciu praktycznej wiedzy i umiejętności a przedsiębiorcom w doborze stażysty/praktykanta.

18

Grupa docelowa (odbiorcy i użytkownicy) oraz ich liczebność zakładana wg wniosku o dofinansowanie

Użytkownicy produktu to uczelnie wyższe (23 jednostki) i organizacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców (8 organizacji), czyli podmioty, które powinny przyjąć w swej strategii działania promowania idei i możliwości współpracy nauki i biznesu. Odbiorcy produktu to firmy z województwa zachodniopomorskiego, pracownicy naukowo dydaktyczni, studenci uczelni z województwa zachodniopomorskiego.  

19

Partnerzy krajowi

Nie dotyczy

20

Partnerzy zagraniczni

Nie dotyczy

21

Zwięzły opis charakteru i zakresu współpracy ponadnarodowej

Nie dotyczy

22

Zwięzły opis działań upowszechniających i mainstreamingowych

 

Akcja upowszechniająca dla wszystkich grup docelowych i instytucji wspierających naukę i biznes poprzez: seminaria, dystrybucję materiałów wizualizacyjnych i informacyjnych, ogłoszenia w mediach, spotkania z przedstawicielami grup docelowych, organizację dni otwartych ośrodków badawczych na uczelniach dla firm, opracowanie i wydanie pakietów informacyjnych dla użytkowników (uczelnie, organizacja) i przedsiębiorców, kampanię informacyjną dla studentów na stronach www i dystrybucję materiałów informacyjnych o modelu dla studentów do dystrybucji na uczelni, konkursy (na prace empiryczne, opracowanie innowacji, najciekawsze praktyki itp.) i nagrodzenie laureatów, wydanie podręcznika dobrych praktyk modelu MATRIX, upublicznienie Platformy Webowej oraz utworzenie indywidualnych kont Użytkowników a także organizacja konferencji podsumowującej projekt.


 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/