and
Get Adobe Flash player

Projekty Innowacyjne PO KL

1

Priorytet / Działanie

VII/ 7.4

2

Województwo

zachodniopomorskie

3

Instytucja Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

4

Tryb

Projekt konkursowy

5

Numer konkursu

1/VII/IN/10

6

Wartość alokacji na konkurs

12 671 124,00 zł

7

Temat projektu innowacyjnego

1.Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci
i młodzieży;

2. Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8

Typ projektu

Projekt innowacyjny testujący

9

Tytuł projektu        

PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

10

Data podpisania umowy

15.12.2010 r.

11

Strona www projektu/beneficjenta

http://progressus.info/

12

Beneficjent

 

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN

ul. Księcia Warcisława I-go 20c/2

71-667 Szczecin

Tel.: 91 813 76 80

www.pkpplewiatan.pl

13

Status prawny instytucji Beneficjenta

Organizacja pozarządowa

14

Osoba do kontaktu w instytucji Beneficjenta

 

Anna Kornacka

ul. Księcia Warcisława I-go 20c/2

71-667 Szczecin

Tel.: 91 813 76 80

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15

Okres realizacji projektu

01.03.2011 r. do 31.03.2013 r.

16

Zakontraktowany budżet projektu

1 860 342,55 zł

17

Zwięzły opis produktu finalnego

Nowatorskie podejście do intensyfikowania, konsolidacji i koordynacji działań NGO działających na rzecz os. niepełnosprawnych chcących włączyć się w trudny proces aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez samoorganizowanie się w KLASTER – instrument zróżnicowania i przezwyciężania tendencji do skupiania się na sprawach wewnętrznych, inercji, braku elastyczności oraz na skutecznej i szybkiej adaptacji do otoczenia. Sama koncepcja projektu, a w niej zawartość modelu tworzy niespotykane na skalę Polski wartość dodaną. Wypracowany w ramach projektu model będzie integrował ze sobą nowe podejście (ścisłe zaangażowanie się NGO w aktywizację zawodową), metody (np. organizowanie się w Klastry, czy ścisła współpraca z pracodawcami) i formy działania (system infor. Zautomatyzowanie łączące stronę podażową z popytową rynku pracy).

18

Grupa docelowa (odbiorcy i użytkownicy) oraz ich liczebność zakładana wg wniosku o dofinansowanie

 

Projekt skierowany jest do:

- odbiorcy - to osoby niepełnosprawne w wieku 15 i więcej lat, nie posiadające doświadczenia zawodowego, będące członkami/podopiecznymi NGO zrzeszonymi wokół działań Partnera,

- użytkownicy – będą nimi NGO działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

19

Partnerzy krajowi

Instytut Spraw Społeczno – Gospodarczych w Szczecinie

20

Partnerzy zagraniczni

Nie dotyczy

21

Zwięzły opis charakteru i zakresu współpracy ponadnarodowej

Nie dotyczy

22

Zwięzły opis działań upowszechniających i mainstreamingowych

 

- opracowanie portalu internetowego (forum, filmy, porady, newsletter itp.) prezentującego model - funkcjonować będzie 5 lat od zakończenia projektu.

- organizacja w każdym województwie 16: konferencji promującej model oraz warsztatów;

- promocja modelu w Polsce (artykuły sponsorowane, audycje radiowe, debaty z udziałem Empowerment, administracji publicznej i instytucji rynku pracy, wysyłanie publikacji książkowej wraz z CD do 220 NGO;

- utworzenie Centrum informacji o modelu;

-16 ambasadorów promujących włączanie i upowszechnianie modelu.


 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/