and
Get Adobe Flash player

Region dla Rodziny, to tytuł konferencji, która odbyła się 14 listopada 2013 w Szczecinie. Uczestniczyło w niej niemal 200 osób - przedstawicieli władz samorządowych, sektora pomocy i integracji społecznej, edukacji oraz organizacji pozarządowych. Patronat Honorowy nad konferencją objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Spotkanie miało na celu zainicjowanie regionalnej dyskusji nad rolą rodziny w budowaniu fundamentów życia społecznego oraz kapitału kulturowego społeczności lokalnej i regionalnej. Dzięki obecności prelegentów - autorytetów naukowych i praktyków -  konferencja stała się okazją do upowszechnienia ciekawych rozwiązań w zakresie prowadzenia polityki rodzinnej.
Spotkanie otworzył Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa, który przybliżył uczestnikom rolę samorządu województwa w upowszechnianiu kompleksowych rozwiązań dedykowanych rodzinie - Bez pracy na rzecz rodziny nie widzę silnego Pomorza Zachodniego. Siłą w rozwiązywaniu takich kwestii jest dobrze pojęta synergia, budowanie sprzyjającego klimatu we wszystkich przestrzeniach. Ponadto, zaprosił wszystkie samorządy lokalne do wzięcia udziału w konkursie „Region Przyjazny Rodzinie”. Następnie Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa zapoznała uczestników konferencji z projektem Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020, zawierającego wnikliwą diagnozę zachodniopomorskiej rodziny. Magdalena Kochan, poseł na Sejm RP przedstawiła systemowe działania na rzecz rodziny prowadzone przez administrację publiczną.
Kolejna część konferencji poświęcona została rozważaniom teoretycznym oraz ciekawym inicjatywom podejmowanym na rzecz wzmocnienia rodziny.
Zapraszamy do galerii zdjęć oraz do zapoznania się z niezwykle cennymi prezentacjami prelegentów.

 

List Pierwszej Damy Anny Komorowskiej

Prezentacja Anny Mieczkowskiej - Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

 

Prelegenci

Anna Izabela Brzezińska
psycholog, profesor zwyczajny Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju Instytutu Psychologii UAM oraz członek Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych Instytutu Psychologii UAM. Członek Rady Naukowej IBE i opiekun naukowy Zespołu Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN. Interesuje się problemami rozwoju i edukacji oraz zdrowia publicznego. Autorka monografii Społeczna psychologia rozwoju, współautorka książki W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka, redaktorka i autorka podręczników akademickich. Redaktorka serii publikacji poświęconych aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności. Promotor 16 doktoratów. Ekspert Fundacji Rozwoju Dzieci im Jana Amosa Komeńskiego. Członek Kapituły Funduszu Społecznego Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie. Członek Komitetów Redakcyjnych czasopism: Czasopismo Psychologiczne, Studia Psychologiczne, Edukacja, Problemy Wczesnej Edukacji, Forum Dydaktyczne, Dziecko Krzywdzone. Członek Rady Naukowej Polish Journal of Health Psychology.

Prezentacja


Michał Federowicz
dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych i lider projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Ukończył studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1984), wcześniej ukończył także studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale Mechaniki Precyzyjnej (1977) i podjął pracę badawczą w Instytucie Lotnictwa w Warszawie (1980–1984). od 1984 r. związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, po doktoracie (1992) w latach 1994–1995 odbył indywidualny program studiów jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Cornell University i w Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). w 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych, kierując jednocześnie Zespołem Socjologii Polityki i Gospodarki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. od 1999 r. koordynuje polską część międzynarodowego programu badawczego PISA (Programme for International Student Assessment). w 2005 r. utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją IFiS PAN, w jego ramach w sierpniu 2007 r. zorganizował grupę ekspertów, która opracowała założenia do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. w 2008 r. uczestniczył w pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej nad nową podstawą programową kształcenia ogólnego.


Monika Jędrzejewska
psychoterapeutka, właścicielka Centrum Wspierania Rozwoju Bonum w Szczecinie. Ukończyła studium medyczne jako pielęgniarka dyplomowana, następnie studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim – Instytut Kultury Fizycznej oraz studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej i doradztwa psychospołecznego. W maju 2011 ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja w opiece okołoporodowej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym / dawniej PAM/ w Szczecinie. Absolwentka kursu podstawowego i zaawansowanego psychoterapii systemowej  prowadzonej przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Pracuje jako szkoleniowiec i trener. Jej pasją jest rodzina, tętniące w niej życie i relacje, człowiek i jego rozwój. Spotkania z rodzinami w okresie okołoporodowym są dla mnie pięknym doświadczeniem. Jest szczęśliwą żoną i mamą siódemki dzieci.

Prezentacja


Ewa Radanowicz
dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym, ekspertka w dziedzinie edukacji, laureatka ogólnopolskiego tytułu Nauczyciel Roku 2011. Placówka przez nią kierowana jest przykładem szkoły, która  pomimo pracy w trudnym środowisku (obszary popegeerowskie, charakteryzujące się kumulacją problemów społeczno-ekonomicznych, obniżone aspiracje edukacyjne rodziców), uzyskuje satysfakcjonujące efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej, spełnia nie tylko najwyższe standardy pracy edukacyjnej, ale też społecznych innowacji.

Prezentacja

 

Grzegorz Benedykciński
od roku 1994 piastuje stanowisko Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Charyzmatyczny, otwarty na nowe wyzwania i pomysły. Swoją energią i pasją zaraził współpracowników i mieszkańców, a dzięki swej szczerości i prostolinijności zyskał sobie ich zaufanie i szacunek. W 2006 roku został Europejczykiem Roku, w latach 2010-2011 otrzymał tytuł Najlepszego Burmistrza Roku, natomiast w 2012 r. tytuł „Samorządowy Menedżer Regionu 2011”. W maju 2012 r. został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Gmina pod przewodnictwem Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego otrzymała szereg nagród i certyfikatów potwierdzających wysoki poziom zarządzania i właściwie obrany kierunek rozwoju. Jako pierwszy w Polsce wprowadził Kartę Dużej Rodziny, jest orędownikiem prowadzenia mądrej polityki rodzinnej.

Prezentacja

 

 

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/