and
Get Adobe Flash player
Aktualności Badania i analizy Pracownicy socjalni – analiza ilościowa

Prezentowane w artykule dane pochodzą ze sprawozdań MPIPS-03 oraz z raportu OZPS (Ocena zasobów pomocy społeczny). Stan zatrudnienia oraz pozostałe informacje dotyczą pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku. W analizie nie ujęto pracowników socjalnych zatrudnionych w środowiskowych domach samopomocy, schroniskach dla bezdomnych i centrach integracji społecznej, w domach pomocy społecznej i innych placówkach. Życzymy miłek lektury.

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/