and
Get Adobe Flash player
Aktualności Aktualizacja Strategii PS

Obserwatorium Integracji Społecznej zorganizowało kolejne już - czwarte spotkanie w ramach prac nad aktualizacją „Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do roku 2015”. Spotkanie odbyło się dnia 25 kwietnia 2012 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Szczecinie.
Celem spotkania była wymiana informacji oraz doświadczeń w zakresie wykorzystania posiadanych baz danych, badań i ewaluacji takich instytucji regionu jak: Urząd Statystyczny w Szczecinie, Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, oraz Obserwatorium Integracji Społecznej. W programie spotkania przedstawiono następujące prezentacje (do pobrania poniżej):

  1. Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej – Agnieszka Brzezińska, Kierownik Zachodniopomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Szczecinie;
  2. Wybrane zagadnienia z zakresu zdrowia i ochrony zdrowia dla województwa zachodniopomorskiego – Mariola Cieśla, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki;
  3. Dane o regionie zebrane w ramach przeprowadzonych badań ewaluacyjnych komponentu regionalnego PO KL oraz badań Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy – Andrzej Przewoda, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
  4. Badania i analizy prowadzone przez Obserwatorium Integracji Społecznej – Dorota Rybarska-Jarosz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczne UM Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Kolejne, trzecie spotkanie Zespołu ds. aktualizacji „Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do roku 2015” odbyło się 19 marca 2012 r.
Spotkanie poprowadziła p. Dorota Rybarska-Jarosz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Pierwsza część spotkania poświęcona była wypracowaniu celów horyzontalnych. W drugiej części spotkania wytyczono zakres diagnozy społecznej – jej ogólną charakterystykę oraz potencjały (mocne strony) rozwoju społecznego województwa i możliwości ich wykorzystania.
Ustalono, że diagnoza obejmować będzie m.in. następujące kwestie: kondycja zdrowotna, poziom i zasoby edukacyjne, aktywność społeczna i zawodowa, kultura (zasoby, potencjał wśród ludzi), zarządzanie publiczne.

 

p3190012 p3190015 p3190019 p3190021
 

7 marca 2012 r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. aktualizacji „Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do roku 2015”.
Spotkanie poprowadziła Dorota Rybarska-Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej z nich uczestnicy podjęli się próby wypracowania misji regionu na potrzeby Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej. W wyniku burzliwej dyskusji, wypracowano roboczą wersję misji:


„Pomorze Zachodnie miejscem kreowania pozytywnej energii społecznej”.


Druga cześć spotkania poświęcona była weryfikacji stanu posiadania: analiz, danych, raportów, etc. na temat sytuacji społecznej w województwie. Dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu Marszałkowskiego przedstawili informacje nt. posiadanych danych zastanych oraz analiz i badań, którymi dysponują. Ponadto, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Urzędu Statystycznego wyrazili chęć współpracy i udostępnienia danych dotyczących sfery społecznej w regionie.

p3070017 p3070029 p3070032 p3070034
 

10 lutego 2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. aktualizacji „Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do roku 2015”. Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, powołana przez Marszałka Województwa na funkcję   Przewodniczącej Zespołu, wręczyła akty nominacji pozostałym uczestnikom gremium ds. aktualizacji strategii.

- Polityka społeczna nie może być utożsamiana tylko z pomocą społeczną. Obejmuje ona również takie obszary jak zdrowie, edukację, sport czy kulturę. Warto by zintegrować działania w tych obszarach na poziomie regionu. Zmiany legislacyjne, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat, zobowiązują nas do aktualizacji Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do roku 2015, która została przyjęta przez Sejmik Województwa w 2005 r. -  zwróciła się do uczestników spotkania Anna Mieczkowska.

Gościem honorowym spotkania była Magdalena Kochan – Poseł na Sejm RP, która przekonywała, że gospodarka jest częścią polityki społecznej, a nie osobnym bytem. – Wszystko, co robimy dotyczy ludzi. Po pierwsze człowiek! – podkreślała priorytetowe znaczenie polityki społecznej w działaniach rozwojowych. Wskazała też na potrzebę niwelowania resortowości w politykach publicznych – na każdym szczeblu samorządu.

Spotkanie poprowadziła Dorota Rybarska-Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, odpowiedzialna za całość aktualizacji dokumentu.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, do Zespołu ds. Aktualizacji Strategii w zakresie polityki społecznej powołał wybranych Dyrektorów Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego, którzy realizują zadania związane ze sferą społeczną, w tym kadrę kierowniczą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej. Akty nominacji odebrali również: dr Beata Bugajska – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddziału w Szczecinie; Mariola Cieśla – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; Wojciech Olbryś – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie; Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie; dr Włodzimierz Puzyna – Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie; dr Wacław Idziak – Przedstawiciel Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz Dominik Rozkrut – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Uczestnicy spotkania potwierdzili potrzebę aktualizacji dokumentu, wskazując na konieczność integracji działań we wszystkich obszarach polityki społecznej z uwzględnieniem założeń perspektywy europejskiej. Podkreślali również znaczenie profilaktyki w zapobieganiu problemom społecznym jak i stosowanie strategii edukacyjnych w budowaniu społeczeństwa otwartego na wiedzę i wyzwania nowoczesności. Pojawiło się kilka pierwszych propozycji co do kształtu nowego dokumentu, m. in.:

  • powinna oprzeć się na wartościach wspólnych dla większości mieszkańców regionu
  • warto pomyśleć o nowej formie dokumentu, krótkiej, konkretnej, będącej przewodnikiem zmian (strategia w działaniu)
  • powinna tworzyć szanse integracji społecznej oraz budowania kapitału społecznego.

Strategia w zakresie polityki społecznej zostanie zaktualizowana w ramach zadań Obserwatorium Integracji Społecznej, działającego w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Obserwatorium jest elementem ogólnopolskiego projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

 

dsc_0033 dsc_0040 dsc_0051 dsc_0054 dsc_0058 dsc_0061 dsc_0062 dsc_0064

 

 

 

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SSkład zespołu
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/