and
Get Adobe Flash player
Podstawą spójności społecznej jest odpowiednio zaprojektowana i wdrożona polityka społeczna, która jest realizowana na poszczególnych szczeblach administracyjnych. Polityka spójności zakłada między innymi współdziałanie różnych instytucji i podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem szeroko pojętych problemów społecznych.


Na podstawie Art. 21 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity  Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1326 ze zm.) do zadań samorządu województwa należy między innymi: opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w  szczególności: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami; rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska; inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej; sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go wojewodzie do dnia 1 marca każdego roku. Realizacja większości zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej wymaga analizy socjologicznej opartej na poprawnie dobranych narzędziach badawczych i wskaźnikach oraz profesjonalnie przeprowadzonej diagnozie wybranego zjawiska społecznego

W wyniku braku ściśle określonych metod badawczych, diagnostycznych i ewaluacyjnych w zakresie pomocy i integracji społecznej każde województwo wypracowało własną procedurę badawczą, przez co badania różnią się tematyką, jakością oraz obejmują różne grupy badawcze. W konsekwencji nie mogą być one porównywane. Problematyczna staje się celowość tych badań oraz ich praktyczna użyteczność w efektywnym zarządzaniu i kreowaniu polityki społecznej na wszystkich poziomach administracyjnych.


W świetle zadań samorządu województwa z zakresu polityki społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej staje się ośrodkiem koordynującym badania socjologiczne z zakresu pomocy i integracji społecznej na terenie województwa. Jednym z priorytetów ROPS jest diagnozowanie problemów społecznych oraz inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy i integracji społecznej. Kluczowe znaczenie ma znalezienie takiej metody badawczej, czyli zbioru wzajemnie spójnych dyrektyw, działań, czynności i środków, które w praktyce urzędniczej zapewniałaby osiągnięcie zaplanowanych i ustanowionych celów.


Odpowiedzią na te postulaty jest Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS), które rozpoczęło swoją działalność w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w styczniu 2010 r. Stanowi ono wsparcie kadrowo-merytoryczne ROPS w zakresie tworzenia pionów analityczno-badawczych.
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/