and
Get Adobe Flash player
Aktualności OIS Promocja

W dniu 21 lutego, w siedzibie ROPS, z inicjatywy Członkini Zarządu, Anny Mieczkowskiej, odbyło się spotkanie realizatorów projektów finansowanych z Priorytetu VII POKL, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
W spotkaniu wzięły udział cztery wyłonione w konkursie WUP, w roku 2012, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, to jest:

 1. OWES założony przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego;
 2. OWES utworzony przez Gminę Miasto Wałcz;
 3. OWES utworzony przez firmę „4C” – Krzysztof Musiatowicz;
 4. OWES utworzony przez firmę „Aktywa Plus” – Emilia Kowalska.

Oprócz wymienionych ośrodków, na spotkanie zaproszono inne podmioty, odgrywające znaczącą rolę w kreowaniu kierunków rozwoju ekonomii społecznej w regionie, to jest:

 • Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie,
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie,
 • Stowarzyszenie Czas – Przestrzeń – Tożsamość.

Spotkanie poświęcono przede wszystkim prezentacji założeń projektów poszczególnych podmiotów, a także – projektu nowego programu, przygotowywanego przez samorząd Województwa, który zostanie uruchomiony w połowie roku 2013, a będzie dotyczył poszukiwania i testowania nowych instrumentów i źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej i otoczenia wsparcia ES w regionie.
Drugą część spotkania poświęcono dyskusji nad założeniami projektu ROPS (pod nazwą Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej) oraz nad realnymi szansami powstania w regionie partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
Główne wnioski z dyskusji:

 1. istnieje ogromna potrzeba współpracy przy realizacji projektów OWES – na poziomie regionu;
 2. ROPS jest właściwym podmiotem do koordynowania prac w zakresie ES i OWES;
 3. niezbędna jest pomoc samorządu Województwa w tworzeniu odpowiedniego klimatu dla ES na poziomie lokalnym;
 4. warto pomyśleć o cyklicznych konferencjach regionalnych poświęconych tematyce ES;
 5. trzeba by już dziś przygotowywać młodzież do aktywności w nowej przestrzeni społeczno-ekonomicznej, to jest takiej, w której oprócz korporacji, sfery administracji publicznej i mikroprzedsiębiorstw – istnieje sfera przedsiębiorczości społecznej, zakładająca inne cele niż biznesowe, ale też dająca satysfakcję finansową;
 6. w budowanie sieci współpracy trzeba zaangażować pozostałe podmioty działające w tej sferze, które niekoniecznie są finansowane z POKL;
 7. warto pracować nad regionalnymi standardami OWES
 8. istnieje potrzeba wspólnej edukacji, podnoszenia kompetencji – szczególnie pilna w zakresie wiedzy o systemie pomocy publicznej oraz kwalifikowalności wydatków w ramach projektów

Podsumowując spotkanie, dyrektor ROPS oraz WUP – zadeklarowały organizację następnego spotkania szkoleniowego, dotyczącego najpilniejszego tematu – pomocy publicznej – najszybciej, jak będzie to możliwe (ze względu na terminy trenera). Ponadto, czerwcowa konferencja na rzecz promocji ES, organizowana przez ROPS, będzie wzbogacona o pomysły i możliwości zespołu PTE.

 

dsc_0001 dsc_0009
 

Pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej brali udział w konsultacjach Programu Strategicznego Społeczeństwo. Konsultacje miały miejsce 26 listopada w Wałczu, 27 listopada w Koszalinie oraz 28 listopada w Szczecinie.
W trakcie każdego ze spotkań konsultacyjnych p. Dorota Rybarska-Jarosz (Dyrektor ROPS) prezentowała projekt Programu Strategicznego Społeczeństwo, zaś p. Iwona Klimowicz (główny specjalista w ROPS) prowadziła dyskusję dot. założeń i celów przyjętych w projekcie Programu.
W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele sektorów: pomocy i integracji społecznej, edukacji, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy.

 

pb270414 pb270416 pb270417 pb270421

 

Dnia 16 listopada 2012 roku pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej współorganizowali konsultacje  założeń do Programu Strategicznego „Społeczeństwo” – jednego z ośmiu Programów Strategicznych Województwa Zachodniopomorskiego - dokumentów o charakterze horyzontalnym.
Spotkanie miało charakter debaty eksperckiej, którą poprowadzili zaproszeni goście - prof. Mirosław Grewiński, dr Bohdan Skrzypczak, dr Włodzimierz Puzyna i dr Wacław Idziak. W toku dyskusji wskazano szereg praktycznych uwag dotyczących kwestii merytorycznych oraz struktury prezentowanego dokumentu.
Po dokonaniu korekt Program będzie konsultowany ze środowiskiem organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami instytucji pomocy i integracji społecznej. Spotkania zaplanowano w Koszalinie, Wałczu i Szczecinie.

 

dsc_0020 dsc_0063 dsc_0066 dsc_0072
 

W dniach 12-14 września w hotelu Rycerskim w Szczecinie odbyło się ogólnopolskie seminarium pt. ”Ewaluacja oceny zasobów pomocy społecznej”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Rozwoju Służb Społecznej w Warszawie, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z terenu kraju  oraz jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa.
Podczas spotkania, przedstawicieli MPiPS, podsumowali I edycji Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na poziomie krajowym, natomiast przedstawiciele IRRS przybliżyli uczestnikom seminarium znaczenie i rolę ujednoliconego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej oraz różnorodności badań i analiz prowadzonych przez Obserwatoria Integracji Społecznej. Przedstawiciele  JST – jako praktycy wskazali obszary, które wymagają dopracowania.  
W spotkaniu uczestniczyli również partnerzy Obserwatorium Integracji Społecznej w Szczecinie - przedstawiciele Wydziału Rozwoju Regionalnego i Urzędu Statystycznego w Szczecinie.
Spotkanie zakończyło się opracowaniem katalogu rekomendacji do aktualizacji narzędzia OZPS, który został przesłany do Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, sprawującego nadzór merytoryczny nad wdrażaniem OZPS.

p9120289 p9120301 p9120341 p9130347 p9130352 p9140371 p9140380 p9140381
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/