and
Get Adobe Flash player
Aktualności Badania i analizy

Raport opisuje sytuację społeczno-demograficzną rodzin objętych pomocą społeczną w województwie zachodniopomorskim, na podstawie zbioru MPiPS03 oraz zbioru centralnego Systemu Informatycznego POMOST. Zawiera także rekomendacje dotyczące tej sfery życia społecznego.

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRaport
 

Koncepcja przeprowadzenia badania Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego w opinii ich pracowników zrodziła się pod wpływem wielu dyskusji toczonych w zespole Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nad kierunkami zmian w sferze pomocy i integracji społecznej regionu. Jednym z często poruszanych zagadnień był swoisty paradoks – rosnąca aktywność ośrodków pomocy społecznej w stosowaniu nowych instrumentów aktywizacji oraz gotowość do zmian systemu, a z drugiej – utrzymująca się liczba klientów długotrwale związanych z pomocą społeczną, wręcz od pomocy tej uzależnionych.
Chcąc dotrzeć do barier zmiany, postanowiono szukać wiedzy o tym, co stymuluje efektywność pracy z klientem, u przedstawicieli dwóch grup: pracowników socjalnych oraz samych klientów pomocy społecznej. Prezentowany poniżej raport jest więc pierwszą częścią przyszłej, całościowej diagnozy efektywności (a zarazem – jej braku), która ostatecznie zakończy się w roku 2013 – badaniem klientów ośrodków pomocy społecznej w Województwie Zachodniopomorskim.

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRaport z badań
 
Wnioski z prowadzonych od roku 2000 ogólnopolskich badań pn. „Diagnoza społeczna” sugerują, że jednym z istotnych czynników, gwarantujących pomyślny rozwoju Polski jest wysoki poziom kapitału społecznego, odnoszącego się jakości więzi międzyludzkich, w których tożsamość odgrywa jedną z podstawowych ról.

Dyskusje nad rolą i znaczeniem kapitału społecznego prowadzone są w różnych środowiskach i dotyczą różnych dziedzin życia społecznego – od ekonomii po kulturę. Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej, czując potrzebę włączenia się w tę dyskusję, a także przygotowania fundamentów pod realizację horyzontalnej polityki na rzecz społecznego kapitału w regionie, podjął próbę diagnozy rzeczywistego stanu poczucia tożsamości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem "Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego".
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/