and
Get Adobe Flash player

 

Projekty Innowacyjne PO KL

1

Priorytet / Działanie

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

2

Województwo

zachodniopomorskie

3

Instytucja Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

4

Tryb

konkursowy

5

Numer konkursu

1/9.2/IN/11

6

Wartość alokacji na konkurs

12 589 810,00 zł

7

Temat projektu innowacyjnego

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy

8

Typ projektu

Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym

9

Tytuł projektu        

Platforma rozwoju kształcenia zawodowego

10

Data podpisania umowy

19 marca 2012 r.

11

Strona www projektu/beneficjenta

www.wsap.szczecin.pl

12

Beneficjent

 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

ul. M. Skłodowskiej-Curie 4

71-332 Szczecin

tel. 91 48 61 545

13

Status prawny instytucji Beneficjenta

Uczelnia wyższa

14

Osoba do kontaktu w instytucji Beneficjenta

Marcin Kowalski – kierownik projektu

tel. 607 983 093

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15

Okres realizacji projektu

01.04.2012 – 30.06.2015

16

Zakontraktowany budżet projektu

2 423 442,00 zł

17

Zwięzły opis produktu finalnego

Innowacyjny model multimedialnej platformy na rzecz kształcenia zawodowego, składający się z:

- multimedialnej platformy - miejsce dostępu do narzędzi diagnozy i promocji kształcenia zawodowego wśród uczniów gimnazjów i ich rodziców, forum wymiany informacji między uczniami a pracodawcami (wirtualne targi pracy);

- narzędzia diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy na rzecz kształcenia zawodowego na poziomie powiatu (zautomatyzowany stały model zakładający agregowanie wszystkich dostępnych danych; czytelna i jasna diagnoza kształcenia zawodowego połączona z interpretacją, badanie potrzeb rynku pracy pod kątem kształcenia zawodowego) + przewodnik dla użytkowników i odbiorców dotyczący współudziału w procesie diagnozy i korzystania z wypracowanych wyników (prognoz);

-modelu Powiatowego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (władze powiatowe, PUP, PRZ, przedstaw. ZSZ, przedstawiciele organizacji pracodawców - głównie reprezentujących środowisko rzemieślnicze, pracodawcy - rzemieślnicy, publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy) wraz z metodologią opracowania wieloletniego planu rozwoju KZ w powiecie;

- programu doradztwa dla uczniów gimnazjum ukierunkowanego na kształceniu zawodowym oraz dla uczniów ZSZ ukierunkowanego na rozwoju kariery zawodowej, a także dla nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych.

18

Grupa docelowa (odbiorcy i użytkownicy) oraz ich liczebność zakładana wg wniosku o dofinansowanie

UŻYTKOWNICY – podmioty działające w obszarze związanym z analizą lokalnego rynku pracy, w tym instytucje rynku pracy (PUP), szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe, szkoły gimnazjalne, JST (Starostwa) z woj. Zachodniopomorskiego

-wymiar testowania – 1 Starostwo Powiatowe, 1PUP, 2 ZSZ, 2 gimnazja;

- wymiar upowszechniania – 10 Starostw, 5 gimnazjów, 5 ZSZ, 30 doradców zawodowych, 80 przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych (Wydziały Inwestycji, PUP, ZSZ)
-
wymiar docelowy – 19 Starostw, 19 PUP, 325 gimnazjów, 58 ZSZ;

ODBIORCY – pracodawcy, uczniowie ZSZ i gimnazjów z woj. zachodniopomorskiego;
- wymiar testowania – min. 100 uczniów gimnazjów, 100 uczniów ZSZ, 40 pracodawców;

- wymiar upowszechniania – 375 gimnazjalistów, 250 uczniów ZSZ, 80 pracodawców;

- wymiar docelowy – 57460 gimnazjalistów, 375 uczniów ZSZ, ok. 200 tyś. Pracodawców.

19

Partnerzy krajowi

  1. AG Doradztwo Adam Górski - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo, ul. Lelewela 28, 61-409 Poznań;
  2. Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo,
    ul. Św. Wojciech 22/24 m.7, 61-749 Poznań.

20

Partnerzy zagraniczni

Olga Mausch-Dębowska - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo, 3/1 630 Govan Road, G51 2AQ Glasgow, UK - Wielka Brytania
- firma badawczo-konsultingowa, zajmująca się zarządzaniem w edukacji zawodowej, narzędziami ICT w edukacji. Firma prowadzona przez eksperta w zakresie multimediów i kształcenia zawodowego dr Olgę Mausch-Dębowską (University of Glasgow).

21

Zwięzły opis charakteru i zakresu współpracy ponadnarodowej

Projekt zakłada współpracę z firmą badawczo-konsultingową z Wielkiej Brytanii. Doświadczenie i wiedza Partnera ograniczy ryzyko niepowodzenia realizacji założonych celów. Ponadto implementacja dobrych praktyk w dziedzinie multimediów z terenu Wielkiej Brytanii pozwoli uniknąć błędów przy opracowywaniu modelu. Partner uczestniczył w przygotowywaniu założeń, planowaniu działań, ma wiedzę o warunkach realizacji projektu, podpisał z Wnioskodawcą list intencyjny.

Zadania:
- wsparcie ekspercie –spotkanie w Polsce z ekspertem zagranicznym przy opracowaniu wstępnej i finalnej wersji produktu oraz strategii wdrażania proj.
- 2 wyjazdy studyjne do Wielkiej Brytanii (kadra projektu + użytkownicy – 10 os.) -zapoznanie z najnowocześniejszymi brytyjskimi metodami diagnozy kształcenia zawodowego (m.in. wykorzystanie ICT, inne nietradycyjne metody) oraz wskazanie modelowych rozwiązań
- analiza rozwiązań brytyjskich w zakresie diagnozowania i prognozowania potrzeb rynku pracy w kontekście kształcenia zawodowego.

22

Zwięzły opis działań upowszechniających i mainstreamingowych

 

Realizowane 2-fazowo zgodnie z planem będącym elementem „Strategii wdrażania projektu”.

Cel I FAZY - wzbudzenie zainteresowania projektem i upowszechnienie rezultatów cząstkowych:

-uruchomienie, moderowanie i promocję platformy – będącego podstawowym źródłem informacji o postępie prac i powstałych produktach;

-media relations – budowa komunikatów prasowych, kontakty z mediami regionalnymi i specjalistycznymi.

Cel II FAZY - realizacja STRATEGII UPOWSZECHNIANIA I WŁĄCZANIA PRODUKTU FINALNEGO DO POLITYKI poprzez:
-intensyfikację działań z I fazy w odniesieniu do produktu finalnego;
-wydruk i upowszechnienie publikacji książkowej (500szt.) i informatora (500szt.);

-szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych nt. programów doradczych dot. kształcenia zawodowego dla gimnazjalistów i uczniów ZSZ – (30 os., 24h, 3dni po 8h x3gr. po 10 os.);

-cykl zajęć z doradztwa zawodowego:

a) dla uczniów gimnazjów -5 szkół, łącznie min. 15 klas (m.in. 25 os., łącznie 375 os.), cykl 8 spotkań,
b) dla uczniów ZSZ -5 szkół, łącznie min. 10 klas (min. 25 os., łącznie 250 os.), cykl 8spotkań + e-learningowy moduł teoretycznego przygotowania do egzaminu czeladniczego (szkolenie m.in. 10 cykli lekcyjnych);

-warsztaty dla JST i ich jednostek organizacyjnych (Wydziały Inwestycji, PUP, ZSZ) - 4 subregiony x 6h x min x 20 os., łącznie 24h,80os.;

-seminaria dla pracodawców w subregionach dotyczące udziału w rozwoju kształcenia zawodowego – 4 x 20 os., 6h, 24h, 80os.;

- konferencja kończąca projekt dla użytkowników i odbiorców produktu (min. 100 os.).


 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/