and
Get Adobe Flash player

Dnia 29 kwietnia br. zaingurował swoją działalność powołany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Zespół ds. rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie, któremu przewodniczy członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.
Priorytetowe zadania Zespołu to: włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju Województwa, aktualizacja oraz koordynowanie wdrażania i monitorowania Wieloletniego planu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, inspirowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego i organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji idei ekonomii społecznej, wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań we wdrażaniu ekonomii społecznej.
Do Zespołu powołani zostali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, świata nauki, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. W imieniu Marszałka akty nominacyjne członkom Zespołu wręczyła Anna Mieczkowska – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Wstępem do obrad Zespołu było przybliżenie głównych założeń i priorytetów Wieloletniego planu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, którego dokonał Marcin Kowalski - zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej – przybliżyła zebranym dr Katarzyna Brzychcy - zastępca dyrektora ds. EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.
Jednym z głównych celów spotkania była kwestia sposobu i zakresu monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Dariusz Dziechciarz - główny specjalista w Obserwatorium Integracji Społecznej, przedstawił wybrane wyniki z dotychczas prowadzonego monitoringu oraz omówił zakres zbieranych danych. W trakcie przeprowadzonej z zebranymi dyskusji wskazano m.in. na: uwzględnienie w monitoringu danych jakościowych, odniesienia się do efektywności ekonomicznej prowadzonych przez PES działań, potrzebę rozszerzenia zakresu monitorowania organizacji pozarządowych, określenie kilku podstawowych wskaźników pomiaru ekonomii społecznej w regionie oraz ustalenie jednej, wspólnej dla wszystkich programów definicji podmiotu ekonomii społecznej.
Ważnym zagadnieniem poruszanym na pierwszym posiedzeniu Zespołu była promocja ekonomii społecznej. Piotr Szeszko - doradca w ROPS, przedstawił założenia certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej znakiem „Zakup prospołeczny”, który na Pomorzu Zachodnim będzie przyznawany już od tego roku. Członkowie Zespołu zwrócili uwagę na konieczność rozpowszechnienia znaku „Zakup prospołeczny”.
Kolejne spotkanie zespołu planowane jest po okresie wakacyjnym. Zespół został powołany zarządzeniem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Jego kadencja trwać będzie cztery lata.

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/