and
Get Adobe Flash player

Projekty Innowacyjne PO KL

1

Priorytet / Działanie

VII/ 7.4   Projekty innowacyjne

2

Województwo

zachodniopomorskie

3

Instytucja Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

4

Tryb

konkursowy

5

Numer konkursu

POKL/1/VII/IN/10

6

Wartość alokacji na konkurs

12 671 124,00 zł

7

Temat projektu innowacyjnego

1.Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci
i młodzieży;

2. Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8

Typ projektu

Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym

9

Tytuł projektu        

Terapia w Piaskownicy - rozwój innowacyjnych form wsparcia

10

Data podpisania umowy

28.02.2011 r.

11

Strona www projektu/beneficjenta

http://terapiawpiaskownicy.pl/

12

Beneficjent

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”

ul. Władysława Jagiełły 7/2

70-260 Szczecin

tel: (91) 434-07-88

13

Status prawny instytucji Beneficjenta

Stowarzyszenie

14

Osoba do kontaktu w instytucji Beneficjenta

 

Katarzyna Jurewicz

ul. Władysława Jagiełły 7/2

70-260 Szczecin

tel: 696 421 121

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15

Okres realizacji projektu

03.01.2011-31.12.2012

16

Zakontraktowany budżet projektu

1 640 529,00 zł

17

Zwięzły opis produktu finalnego

Produkt finalny: opracowana i przystosowana
do warunków polskich innowacyjna metoda terapeutyczna dla młodzieży Psychoterapia
w piaskownicy wraz z instrukcją. Metoda niezwykle skuteczna do tej pory stosowana z sukcesami za granicą, a w Polsce zupełnie nowa. Ma zastosowanie
w oddziaływaniu na szerokie spektrum psychopatologii. Polega na tworzeniu przez pacjenta w piaskownicy dowolnej sceny z użyciem dostępnych figurek. Metoda tania i łatwa do wdrożenia. Wymaga przeszkolenia 1 osoby z instytucji chcącej posługiwać się MPP przez prof./trenera.

Partner będzie brał czynny udział we współtworzeniu ostatecznej wersji metody dla Polski. Powstanie dzięki temu pełna dokumentacja jej stosowania, plan szkoleń terapeutów i przebiegu terapii. Dwie uczelnie wyższe przyjmą w swój program edukacyjny nowatorską MPP – autoryzacja przez Partnera. Pozwoli to na zwiększenie szans na wyjście z wykluczenia społecznego i poprawi relacje międzyludzkie.

18

Grupa docelowa (odbiorcy i użytkownicy) oraz ich liczebność zakładana wg wniosku o dofinansowanie

 

Grupę odbiorców stanowić będzie młodzież (100 osób) zamieszkała w województwie zachodniopomorskim,
w wieku 15-25 lat, kwalifikująca się do terapii.

Użytkownikami będzie 30 terapeutów zamieszkałych
w województwie zachodniopolskim, w wielu aktywności zawodowej, posiadających uprawnienia do psychoterapii.

19

Partnerzy krajowi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychospołecznego i Psychoprofilaktyki „PRACOWNIA PSYCHOEDUKACJI”

20

Partnerzy zagraniczni

Deutchen Gesellschaft für Sandspieltherapie (DGST) – Niemieckie Towarzystwo Psychoterapii w Piaskownicy

21

Zwięzły opis charakteru i zakresu współpracy ponadnarodowej

Przekazanie informacji i doświadczeń z zakresu Metod Psychoterapii w Piaskownicy (MPP), omówienie dobrych praktyk, uczestnictwo w budowaniu MPP dla Polski, doradztwo, opiniowanie faz realizacji projektu, rekrutacja ekspertów ds. terapii w piaskownicy z Niemiec, zapewnienie prelegentów z zagranicy na konferencję planowaną w Warszawie.

Współpraca ponadnarodowa będzie polegała także
na wizycie partnerskiej w Apfelstetten   w celu omówienia planu działania oraz zaznajomienia się z działalnością partnera. Ponadto, odbędą się dwie wizyty w oddziale DGST w celu zapoznania się z metodami stosowanymi
w Niemczech – spotkanie z ekspertami ds. terapii
z Niemiec (omówienie planu współpracy).

Dodatkowo, Partner będzie opiniował wszystkie etapy projektu przy tworzeniu produktu finalnego.

22

Zwięzły opis działań upowszechniających i mainstreamingowych

 

Zadanie 8 Upowszechnianie produktu oraz włączenie
go do głównego nurtu polityki

– zamieszczenie materiałów szkoleniowych
i opisu terapii na stronie internetowej, druk 5000 egz. publikacji o MPP, przygotowanie filmu, ogłoszenia
w prasie, mediach, portalach internetowych, opracowanie instrukcji wdrażania metody w Polsce;

- konferencja w Warszawie informującej
o MPP – wprowadzenie, prezentacja filmu, wystąpienia prelegentów, warsztaty praktyczne, wspólne planowanie implementacji MPP, rozdanie publikacji i materiałów informacyjnych;

- kolportaż publikacji, materiałów, ulotek
w województwie i kraju (poradnie, szpitale, uczelnie, przychodnie), umieszczenie w prasie artykułów sponsorowanych, list otwarty Ministerstwa Zdrowia i NFZ z propozycją wdrożenia metody do nurtu polityki;

- spotkania z rektorami uczelni wyższych
w celu dodania publikacji do zakresu nauczania, wspólne opracowanie sposobu wdrażania MPP na uczelniach.


 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/